ร่วมงานกับเรา

 • คุณสมบัติ: เพศชาย, หญิง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และไมเ่สพสารเสพติดทุกชนิด
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านควบคุมงานเสาเข็มได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติ: เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • คุณสมบัติ: เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป จบสาขาบัญชี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ: เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เสพสารเสพติด และสิ่งมึนเมาทุกชนิด